Zpracovávání a ochrana osobních údajů.

Kdo Vaše osobní údaje zpracovává:

Správcem Vámi  udaných  osobních údajů  je spolek Sport Stars z.s. se sídlem Na okraji 29,  Plzeň, 318 00, IČ: 08094152 zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl L  vložka 9313.

Jaké osobní údaje zpracováváme:

Jako správci zpracováváme osobní údaje Vás, jako člena spolku Sport Stars z.s.. Datum narození, pohlaví, jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefon (tyto údaje jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o vstupu do spolku).

Pro jaký účel Vaše údaje zpracováváme:

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů a to v souvislosti se vstupem do naší  organizace.

Správci údajů zpracovávají Vaše osobní údaje pro tyto účely:

 • Plnění smluvního vztahu.
 • Zlepšení kvality našich služeb a vývoj nových.
 • Zasílání informací o sportovních závodech a jiných obdobných závodech.
 • Zasílání obchodních sdělení.
 • Právo na přístup k osobním údajům..

Jako správci údajů jsme povinni Vám poskytnout veškeré informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, jakým způsobem je zpracováváme, na základě jakého právního základu, komu je dále poskytujeme a po jakou dobu je budeme zpracovávat.

Právo na opravu osobních údajů:

V případě, že dojde ke změně ve Vašich osobních údajích, nebo jsou některé Vaše údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo, abychom údaje opravili.

Právo na vymazání osobních údajů:

Jako jednotlivec máte právo požádat o vymazání nebo opravu svých osobních údajů v případě, že je splněna některá z následujících podmínek:

 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly původně získány a následně zpracovávány.
 • Pokud odvoláte svůj souhlas se zpracováním, které bylo založeno právě na udělení Vašeho souhlasu a není žádný další právní důvod pro zpracovávání.
 • Vaše námitka na zpracování údajů na základě oprávněných zájmů správce bude opodstatněná a správná zpracování Vašich osobních údajů je nebo bylo v rozporu s nařízením.

Po jakou dobu Vaše osobní údaje uchováváme:

Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze smlouvy, dále po dobu trvání oprávněných zájmů správce osobních údajů, po dobu, po kterou jsou správci povinni uchovávat údaje podle obecně závazných pravidel předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle jejich užití po takto uvedenou dobu:

 • Pro marketingové účely po dobu trvání souhlasu se zpracováním pro tento účel.
 • Pro účely plnění smlouvy po dobu poskytnutí plnění.
 • Pro evidenci plnění po dobu stanovenou zákonem.
 • Pro plnění zákonných povinností po dobu stanovenou zákonem.
 • V jiných případech po dobu trvání oprávněného zájmu správce osobních údajů.

Komu Vaše osobní údaje předáváme:

Vaše osobní údaje nejsou poskytovány partnerským subjektům, které se svojí činností nepodílí přímo na realizaci běžeckého závodu a nejsou žádným způsobem poskytovány dalším třetím stranám.