Členství ve spolku Sport Stars z.s.

1. Členem spolku se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 18 let.

2. Členství ve spolku vzniká zaplacením členského příspěvku (tento je pro rok 2020 stanoven výborem spolku Sport Stars z.s. částkou ve výši 150,- Kč) a vyplněním přihlášky za člena spolku. Tímto vznikají práva člena spolku a současně se člen zavazuje plnit základní povinnosti plynoucí pro něj z tohoto členství.

3. Práva člena spolku: a) podílet se na činnosti spolku b) spolurozhodovat o činnosti a hospodaření spolku c) volit orgány spolku d) být volen do orgánů spolku e) svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení činnosti spolku

4. Povinnosti člena spolku: a) dodržovat stanovy spolku b) podílet se na činnosti spolku c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či volen d) platit členské příspěvky

5. Členství spolku zaniká předáním písemné odhlášky člena spolku předsedovi spolku. Po zaplacení členského příspěvku nelze členství ve stanoveném období zrušit.

6. Členství ve spolku zajišťuje slevu na roční poplatek ze vstupného do prostorů gymu- tělocvičny společnosti Move fit v papírně na Slovanech.Dále pak jsou děti členů spolku zproštěny poplatku za startovné na všech běžeckých závodech pořádaných spolkem.


Členství ve sportovním spolku Sport Stars z.s

Máte zájem stát se členem našeho sportovního spolku Sport Stars z.s. ? Ano – prosíme Vás, vyplňte zde formulář – zavoláme Vám. Děkujeme.

Ke stažení:


STANOVY sportovního spolku Sport Stars z.s.

PŘIHLÁŠKA do spolku Sport Stars z.s.